วิสัยทัศน์  การพัฒนา  "  เมืองน่าอยู่  มุ่งสู่ศูนย์กลางทางการค้า  การศึกษาเป็นเลิศ  เชิดชูวิถีชุมชน  ผู้คนมีสุข  " วิสัยทัศน์การพัฒนา ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐  “เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล การศึกษาได้มาตรฐาน บริการเป็นเลิศ เชิดชูวิถีชุมชน ผู้คนมีสุข"

 
 
คณะผู้บริหาร  |  คณะสมาชิกสภา  |  หัวหน้าส่วนราชการ  |  หน่วยตรวจสอบภายใน  |  สำนักปลัด  |  กองคลัง  |  กองช่าง  |  กองการศึกษา  |  กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  |  กองสวัสดิการสังคม  |  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  |  โครงสร้างองค์กร
 
นายสุรพงษ์ ภูโทถ้ำ
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกุงศรี
โทร.098 2643965
นายนิคม อรรคเศษฐัง
รองนายกเทศมนตรี
โทร.083 5617939
นายพิทักษ์ สุวรรณชาติ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร.093 4562266
นายบุญหนา คลังแสง
รองนายกเทศมนตรี
โทร.065 3945266
นายชำนาญ มาตรา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.093 0872368
 
 
 
 
 
 
 


การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ : พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
สาระดีๆจากศาลปกครอง
เช็คเมล์
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ร้องเรียนการทุจริต
e-service
ข้อมูลการเลือกตั้ง
eit
http://webmail.nongkungsri.go.th/
รายงานการควบคุมภายใน
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
facebook
เช็คเมล์
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
บอกข้อมูลฝนฟ้าอากาศ
คลังข่าวมหาดไทย
aec
คสช
สมาคมสันนิบาล
โอทอป
จัดซื้อ จัดจ้าง
สสส
ไทยรัฐ
การท่องเที่ยว
สมาคมพนักงานเทศบาล
กระทรวงมหาดไทย
ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐบาล
กรมพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กพ
กรมอุตุ
กรมการค้าภายใน
สายด่วน1111
เดลินิวส์
ดูทีวี